Privacyverklaring.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelaar, een dossier aanleg. Dat is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst ( WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Uw privacy wordt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zo goed mogelijk gewaarborgd door:

. zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens

. te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Ik ben gehouden aan het privacyreglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur ( NVA ). Dit reglement kunt u inzien op de NVA website www.acupunctuur.nl

Naast mij hebben een eventueel aanwezige stagiair ( na uw toestemming) en een waarnemer bij mijn afwezigheid ( na uw toestemming) toegang tot de gegevens in uw dossier.

Het doel van de gegevensvastlegging is om te komen tot een behandeling acupunctuur. Verder dienen uw gegevens ten behoeve van de facturering en om te voldoen aan de wettelijke plicht in het kader van de WBGO.

Ik noteer in uw dossier: naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, medische voorgeschiedenis, beroep.

Bij minderjarigen: naam en adresgegevens, telefoonnummer van beide ouders, toestemming van beide ouders.

Bewaartermijn van het dossier is 15 jaar na de laatste toevoeging ( WBGO).

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:

. Voor het gebruik door een waarnemer bij mijn afwezigheid.

. Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen.


Op de zorgnota staan de volgende gegevens:

Uw naam, adres en woonplaats

De datum van de behandelingen

De kosten van het consultUw rechten:

Bij de intake vraag ik u toestemming voor het vastleggen van uw gegevens.

Ik noteer uw toestemming in het dossier.

Ik noteer niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is.

U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming.

U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens.

U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe ik met uw gegevens omga.

Dat kan bij www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Als acupuncturist ben ik gehouden aan:

Beroepsprofiel NVA acupuncturist

Privacy Reglement NVA

Overige reglementen NVA

Geldende wet- en regelgeving